Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαλαμίνας. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες τουςΑΠΟΦΑΣΗ 19/2017
 Η 
Δήμαρχος Σαλαμίνος 
 Έχοντας υπόψη: 
-->
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2, 58 και 59 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ΄αρ. 15150/15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.


3. Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε, για τον Δήμο Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 38.959 κατοίκους (Φ.Ε.Κ. 3465/τΒ΄/28-12-2012).


4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, ο Δήμος Σαλαμίνος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.


5. Τις διατάξεις της παρ. ε΄ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. 40/τΑ΄/2012) με τις οποίες ορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας.


6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ 2648/τΒ΄/09-11-2011). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σαλαμίνος, με θητεία από 01-03-2017 έως και 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ως εξής: 

1. Τον κ. Αγαπίου Νικόλαο του Ιωάννη καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο μετ΄ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας & Πολιτισμού, σε θέματα που αφορούν τις Κοινωνικές Υπηρεσίες.
 • Ευθύνη της διαδικασίας καταβολής επιδομάτων σε όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας (Προνοιακά επιδόματα).
 • Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
 • Χορήγηση κάρτας αναπηρίας.
 • Έλεγχο διαδικασίας δωρεάν παραχώρησης οικημάτων ένεκα απορίας ή λοιπών σοβαρών λόγων.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας ή άλλα Υπουργεία και φορείς καθώς και Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και υγείας.
 • Τέλεση των πολιτικών γάμων.
 • Εποπτεία και έλεγχο θεμάτων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας, καθώς και την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων, κάθε σχετικού εγγράφου που αναφέρεται σε αιτήματα προσωπικού (άδειες κανονικές, αναρρωτικές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, υπηρεσιακά σημειώματα κ.λ.π.), υπομνήματα ή αναφορές, παράπονα ή καταγγελίες κατά των ενεργειών του.
 • Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.

 2. Τον κ. Σκιαθίτη Ιωάννη του Μιχαήλ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο μετ΄ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


 • Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (αρ. 42, 43, 44, 45 και 46), της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας.
 • Οργάνωση συνεργείων περισυλλογής απορριμμάτων.
 • Έλεγχο και παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής απορριμμάτων.
 • Μέριμνα για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την τελική εναπόθεσή τους.
 • Φροντίδα για την καθαριότητα-ευπρεπισμό-προσβασιμότητα του οδικού δικτύου της Πόλης, των κοινοχρήστων χώρων και των Δημοτικών κτιρίων.
 • Εισήγηση προγραμμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων του Δήμου.
 • Εισήγηση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού και νέων εγκαταστάσεων.
 • Προγραμματισμό και επίβλεψη των εργασιών επισκευής-συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.
 • Υπεύθυνος ελέγχου των υπηρεσιακών οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο.
 • Επίβλεψη και έλεγχος της διαδικασίας ανακύκλωσης συσκευασιών καθώς και της τελικής διάθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Έλεγχο και ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Επίβλεψη και συντήρηση των χώρων πρασίνου.
 • Υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της μηνιαίας υπερωριακής εργασίας (απογευματινές- Κυριακές-εξαιρέσιμες)από το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και καθαριότητας.
 • Μέριμνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.


 3. Τον κ. Μπίλλια Γεώργιο του Παναγιώτη καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο άνευ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας βάση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών..
 • Παρακολούθηση ορθής εκτελέσεως Δημοτικών έργων (ένταξη περιοχών και επέκταση σχεδίου πόλης, αναθεώρηση Γ.Π.Σ/ ΣΧΟΑΠ, οδοποιία, αποχέτευση κ.α.).
 • Παρακολούθηση μελετών που εκπονούνται από την Τεχνική Υπηρεσία και μηχανολογικών έργων. Παρακολούθηση έργων στις παιδικές χαρές. Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.


 4. Τον κ. Γκλίστη Προκόπιο του Νικολάου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο μετ΄ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: • Συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των Δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών σε αυτά.
 • Εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισμό των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος, οδοποιία, αποχέτευση και οικοδομικές εργασίες.
 • Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων και των πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.
 • Την ευθύνη σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας.


 5. Τον κ. Μαριδάκη Κωνσταντίνο του Κυριάκου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων, άνευ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 


 • Ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων.
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων. Υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων.
 • Εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού θεμάτων παιδείας.
 • Επιπροσθέτως του ανατίθεται η εποπτεία και έλεγχος ορθής λειτουργίας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας & Πολιτισμού σε θέματα Παιδείας & Πολιτισμού.


 Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αντικατάσταση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου.


 Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί κατά περίπτωση η Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μαριδάκη Κωνσταντίνου του Κυριάκου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος κ. Μπίλλια Γεώργιο του Παναγιώτη.


 Δ. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί εξ΄ ολοκλήρου (και χρηματικά εντάλματα) ο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος κ. Αγαπίου Νικόλαος του Ιωάννη.


 Ε. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Η
 Δήμαρχος Σαλαμίνος

Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρα

12 σχόλια:

 1. Ανώνυμος2/3/17 01:17

  Η φωτογραφία του 5ου αντιδημάρχου δεν υπάρχει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος2/3/17 09:23

  Μας αρκουν και οι υπάρχουσες 4. Δεν ξέρεις ποιόν να πρωτοδιαλέξεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος2/3/17 10:40

   Ε, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από σένα !!

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος2/3/17 13:37

  χαχαχαχαχαχαχαχαχαχα ΠΟΛΛΑ ΧΑΛΙΑΑΑΑΑΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος2/3/17 20:40

  Συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των Δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών σε αυτά.
  ΤΗΝ ΜΠΟΧΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΗΝΕ ΒΓΑΛΕΙ. Ο ΑΝΤ/ΧΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΓΑΛΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος2/3/17 22:51

   Ο Δήμος καθαρίστηκε από την κοπριά το 2014 αλλά παραμένει ακόμα μια μικρή μπόχα που σιγά σιγά εξανεμίζεται και αυτή.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος3/3/17 10:14

  Σκιαθίτης στα απορρίμματα. Μπράβο εύστοχη τοποθέτηση καθότι υπάρχει μεγάλη συγγένεια μεταξύ τους....Απορώ πως είναι δυνατόν ένας τελευταίος δημοτικός σύμβουλος σε ψήφους και μάλιστα αναπληρωματικός να γίνεται Αντιδήμαρχος και παραβλέπω το γεγονός του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και γνωστικού αντικείμενου με τα κοινά.Στα σχολεία τσακώθηκε με όλο τον κόσμο και τα έκανε μουτι. Αλλά πάντα οι αχυράνθρωποι κάνουν την δουλειά....μπράβο Μήνα,μπράβο Διονύση....έχουν γνώση οι φύλακες.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος3/3/17 17:18

   Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, προσπάθησε να βάλει σε μια τάξη τα χρέη, που "κληρονόμησε". Είχε εξαιρετική συνεργασία με τους Διευθυντές/ντριες Δημοτικών σχολείων και Προϊσταμένες νηπιαγωγείων,κάθε στιγμη ήταν διαθέσιμος να βοηθήσει και έτρεχε όπου υπήρχε πρόβλημα. "Παραβλέποντας" το χαμηλό μορφωτικό του επίπεδο, όπως διατυπώνεται πιο πάνω ως μομφή, κατάφερε να σταθεί αντάξιος των περιστάσεων και μάλιστα σε μια Επιτροπή, η οποία αποτελεί "καυτή πατάτα " για όποιον αναλαμβάνει εξαιτίας της πολυπλοκότητας και του πλήθους των προβληματων, που καλείται να χειριστεί. Να υπενθυμισουμε επίσης ότι πρόκειται για άμισθη θέση. Έχοντας λοιπον δώσει "εξετάσεις" σε μια τέτοια δύσκολη συνθήκη σαφώς και μπορεί να χειριστεί εξαιρετικά τα της καθαριότητας. Μακάρι και ο επόμενος Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής να καταφέρει να ανταποκριθει στα καθηκοντά του με αντίστοιχο τρόπο.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος3/3/17 17:54

   Δηλαδή εννοείτε το ότι αυτός και οι προκαθήμενοι του έχουν φεσώσει 100.000 ευρώ την Α Βάθμια σχολική επιτροπή(και μην μου πείτε ότι αυτά είναι του τσαβαρη γιατί έπρεπε να είχε πάει στον εισαγγελέα) το γεγονός ότι σε κρίσεις πχ νερα σε σκεπές,ιώσεις δεν έκανε τίποτα.....το ότι έκλεισαν σχολεία επί των ημερών του αν όλα αυτά τα θεωρείτε ότι στάθηκε αντάξιος των περιστάσεων τότε ή ζείτε σε άλλο νησί ή είστε συγγενής του....δηλαδή τι έπρεπε να κάνει για να πούμε ότι πήγαν σκατά τα πράγματα να γκρεμιζόταν κάνα σχολείο?Και τέλος η όλη παρουσία του μαζί με τον Μηνά ταπεινά σας το λέω είναι ελεεινή και γλοιώδη....

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος3/3/17 18:53

   1) Η υπόθεση απόδοσης ευθυνών σε αυτούς που δημιούργησαν το χρέος της Σχολικής Επιτροπής δεν έχει "κλείσει" και ελπίζουμε σύντομα μέσω των νόμιμων διαδικασιών ελέγχου να αποδοθούν ευθύνες σε όποιους εμπλεκονται και έχουν καταχραστεί χρήματα εις βάρος των μαθητών.
   2) Το κτιριακό πρόβλημα και οι υποδομές των σχολείων καθώς και προβλήματα στεγανοποίησης ταρατσών κτλ είναι χρόνια και δεν βαρύνουν αποκλειστικά τον συγκεκριμένο Πρόεδρο. Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε μια διαπαραταξιακή επιτροπή, αρμόδια να καταγράφει και να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα. Η ανταπόκριση από μέρους του ήταν άμεση και αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι Διευθυντές, που συνεργάστηκαν μαζί του.
   3) Για τις ιώσεις τι θα μπορούσε να κάνει; Σε χώρους συγχρωστισμού, αναπτύσσονται έτσι και αλλιώς
   4) Τα σχολεία δεν έκλεισαν επειδή υπήρχε έλλειψη πετρελαίου (Διευθυντές και προϊσταμένες νηπ. μπορούν να το επιβεβαιώσουν, άλλωστε δεν υπήρχε καταγγελία από μέρους τους) . Η σχετική φημολογία διακινήθηκε απο γνωστή δημοσιογράφο, χωρίς επιβεβαίωση εκπαιδευτικών αλλά κατόπιν δική της επιτόπιας αυτοψίας, όπως ισχυρίστηκε, παρουσιάζοντας στρεβλά τα γεγονότα.Τα σχολεία εκλεισαν για λόγους προστασίας των μαθητών.
   5) Στην θέση που είναι δεν αξιολογείται για τις συναναστροφές του αλλά για τις αποφάσεις του κα τις ενέργειές του.
   Χωρίς καμία πρόθεση να τον υπερασπιστώ....άλλωστε ο εχθρος του καλού είναι το καλύτερο...αναγνωρίζοντας του όμως το ζήλο που επέδειξε.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος4/3/17 16:47

   1) Η υπόθεση απόδοσης ευθυνών σε αυτούς που δημιούργησαν το χρέος της Σχολικής Επιτροπής δεν έχει "κλείσει" και ελπίζουμε σύντομα μέσω των νόμιμων διαδικασιών ελέγχου να αποδοθούν ευθύνες σε όποιους εμπλεκονται και έχουν καταχραστεί χρήματα εις βάρος των μαθητών.
   Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι....Μάλλον δεν έχετε καταλάβει ότι όλη αυτή η φιλολογία με τα δικαστήρια και τα τιμολόγια είναι μπούρδες.Τι θα κάνει θα κυνηγήσει τους προμηθευτές? ή θα κυνηγήσει τους πρώην Προέδρους? Αν είχε σοβαρά στοιχεία θα ήταν ήδη στον εισαγγελέα με αγωγή κατά τα άλλα ,αλλα λόγια να αγαπιώμαστε.
   2) Το κτιριακό πρόβλημα και οι υποδομές των σχολείων καθώς και προβλήματα στεγανοποίησης ταρατσών κτλ είναι χρόνια και δεν βαρύνουν αποκλειστικά τον συγκεκριμένο Πρόεδρο. Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε μια διαπαραταξιακή επιτροπή, αρμόδια να καταγράφει και να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα. Η ανταπόκριση από μέρους του ήταν άμεση και αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι Διευθυντές, που συνεργάστηκαν μαζί του.
   Δεν συνεργάστηκαν όλοι οι Διευθυντές μαζί του ούτε οι Διευθυντές μόνο άγουν και φέρωντε για την Πρωτοβάθμια υπάρχουν και σύλλογοι γονέων που τους είχε γραμμένους στα παλαιά των υποδημάτων του....
   3) Για τις ιώσεις τι θα μπορούσε να κάνει; Σε χώρους συγχρωστισμού, αναπτύσσονται έτσι και αλλιώς.
   Οπότε μία χαρά φανταστικά ανταποκρίθηκεευτυχώς που δεν είχαμε θανάτους όπως σε άλλες περιοχές και θα σου έλεγα αν θα πήγαινε κατηγορούμενος και έλεγε αυτές τις βλακείες σε δικαστήριο που θα ήταν τώρα.
   Δηλαδή τώρα που αναλαμβάνει καθαριότητα σε εξάρσεις υγειονομικές όπως πχ καλοκαιρινούς μήνες που τα σκουπίδια πολλαπλασιάζονται και χρειάζονται εκτός απο την αποκομιδή καθαρισμός των εστιών και απολύμανση όπως κάνουν άλλοι δήμοι τι θα μας πει με την ευγένεια που τον διακατέχει αυτά συμβαίνουν ψοφήστε σκουπίδια είναι τι να κάνω?
   4) Τα σχολεία δεν έκλεισαν επειδή υπήρχε έλλειψη πετρελαίου (Διευθυντές και προϊσταμένες νηπ. μπορούν να το επιβεβαιώσουν, άλλωστε δεν υπήρχε καταγγελία από μέρους τους) . Η σχετική φημολογία διακινήθηκε απο γνωστή δημοσιογράφο, χωρίς επιβεβαίωση εκπαιδευτικών αλλά κατόπιν δική της επιτόπιας αυτοψίας, όπως ισχυρίστηκε, παρουσιάζοντας στρεβλά τα γεγονότα.Τα σχολεία έκλεισαν για λόγους προστασίας των μαθητών.
   Τέτοια προστασία να την βράσουν οι μαθητές.Υπήρχαν ελλείψεις σε σχολεία τρομερές,υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα κτιριακά,διαδικαστικά στα οποία δεν δόθηκε καμία ουσιαστική λύση μόνο λόγια.
   5) Στην θέση που είναι δεν αξιολογείται για τις συναναστροφές του αλλά για τις αποφάσεις του κα τις ενέργειές του.
   Χωρίς καμία πρόθεση να τον υπερασπιστώ....άλλωστε ο εχθρος του καλού είναι το καλύτερο...αναγνωρίζοντας του όμως το ζήλο που επέδειξε.
   Εντάξει ότι κάνει την σοφεράντζα της δημάρχου και το χειρότερο την σοφεράντζα και τον τραμπούκο του Μηνά μην τρελαθούμε όλο το νησί τους βλέπει και γελάει γιατί δυστυχώς είναι για κλάματα το τρίο στούτζες.
   Εδώ δεν εξετάζουμε τον Σκιαθίτη ως προσωπικότητα στο σπίτι του με για του και χαρά του ας τους χαίρετε και να τον χαίροντε αλλά όσο αφορά την δημόσια παρουσία του είναι ''λίγος'' ,''αμαθής'' και δυστυχώς ''ανάγωγος΄΄ .Έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια ακόμα και εις βάρος της πλάτης μας.Ευτυχώς γλύτωσαν τα παιδιά μας τώρα βούρ για σκουπιδαριό....

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος7/3/17 20:59

  Τα τελευταία 4 χρόνια ο Σκιαθίτης ήταν ο μόνος που ασχολήθηκε με τα σχολεία κ ήταν κοντά σε όλους. Μακάρι και ο επόμενος να είναι αντάξιός του.... είδαμε και τους μορφωμένους τόοοοοσα χρόνια.... Φουρικης, Φασουλής, Μπακαούκας...συγχαρητήρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Tο salamina.press δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.