Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Κακή Βίγλα ή Κακί Βίγλα; - Κολώνες ή Κολώνεο;

Γράφει ο δημοσιογράφος
Τάσος Καραντής


Σύμφωνα με τον ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Νόμος Ν.2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμων Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50Α' & Ν.4530/30.03.2018/ΦΕΚ.59Α'), κι, ιδιαίτερα, κατά το άρθρο 10 (Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης):
-->


«Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης. Αρμόδιοι φορείς για την εκπόνηση έγκριση μελετών εφαρμογής, που αφορούν την κατοκόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις), και για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων είτε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν, κατά περίπτωση …   Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης ή η χάραξη διαγραμμίσεων, καθώς και η εγκατάσταση σηματοδοτών από άλλους, εκτός από τις παραπάνω καθοριζόμενες αρμόδιες υπηρεσίες … Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων διαπιστώσουν την παράλειψη άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρούσας παραγράφου, από τους προς τούτο υπόχρεους δήμους ή Κοινότητες, δύνανται να τους καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών αφαίρεσης ή εξάλειψης των αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί παράνομα, τάσσοντάς τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ' υποκατάσταση του δήμου ή της κοινότητας. Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση ή εξάλειψη των πινακίδων, αφισών, διαγραμμίσεων ή συσκευών που έχουν τοποθετηθεί παράνομα. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το δήμο ή την κοινότητα και εγγράφεται στον προϋπολογισμό τους ως υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των διατάξεων του Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαίρεση ή εξάλειψη των πινακίδων, αφισών, διαγραμμίσεων ή συσκευών που έχουν τοποθετηθεί παράνομα, καθώς και ο δήμος ή η κοινότητα, στον προϋπολογισμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες που έγιναν καθ' υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος των παραβατών, η είσπραξη της οποίας γίνεται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.».


Κακή  Βίγλα ή Κακί Βίγλα; - Κολώνες ή Κολώνεο;


Στην είσοδο, ανεβαίνοντας, προς το Αιάντειο, και στον κόμβο όπου στρίβεις αριστερά προς Κακή -Βίγλα, υπάρχει η σχετική σήμανση (βλ. φώτο 3). Όπου, ανάμεσα, στα άλλα πληροφορούμαστε, πως αριστερά πηγαίνεις και προς … «Κολώνεο» (αντί του σωστού «Κολώνες»).
Στρίβοντας, αριστερά, ενώ έχουμε πληροφορηθεί πως κατευθυνόμαστε προς «Κακή Βίγλα», βλέπουμε άλλη σήμανση (βλ. φώτο 3), που μας ενημερώνει πως κατευθυνόμαστε προς … «Κακί - Βίγλα» (αντί του σωστού «Κακή – Βίγλα»).
Νομίζουμε πως αυτή η ανορθογραφία, ακαλαισθησία και προχειροσύνη εν τέλει, πρέπει να διορθωθεί άμεσα (έρχεται και καλοκαίρι και παραθεριστές) από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, όπως αναφέρονται, ανωτέρω, στον Κ.Ο.Κ.
Η όμορφη εικόνα ενός τόπου αρχίζει από τις πινακίδες σήμανσής του.